Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten geleverd door Atlas Marketing, hierna te noemen "de onderneming."

1.2 De klant stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de onderneming.

2. Dienstverlening

2.1 De onderneming verbindt zich tot het leveren van de overeengekomen diensten, waaronder grafisch ontwerp, webdesign, foto- en videografie, marketing, drukwerk en kledij.

2.2 Eventuele wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk overeengekomen te worden door beide partijen.

3. Tarieven en Betaling

3.1 De tarieven voor de diensten worden vastgesteld in de overeenkomst of, bij gebreke daarvan, volgens het geldende tarievenoverzicht van Atlas Marketing.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4. Intellectuele Eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Atlas Marketing geleverde diensten, waaronder ontwerpen, teksten, en andere materialen, blijven eigendom van Atlas Marketing, tenzij anders overeengekomen.

4.2 De klant verkrijgt slechts het gebruiksrecht dat uitdrukkelijk is overeengekomen in de overeenkomst.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Atlas Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de geleverde diensten.

5.2 De aansprakelijkheid van Atlas Marketing is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

6. Toepasselijk Recht en Geschillen

6.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen Atlas Marketing en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Atlas Marketing en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Gent.